มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย จัดตั้งในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2550 เพื่อดำเนินงานในรูปแบบที่ไม่แสวงหาผลกำไรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและชื่อโดเมน พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนอีกด้วย
Benefits
ตามตกลง
There are currently no positions available.
Contacts
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
159 ถ.พิชัย
Thanon Nakhon Chaisi Dusit Bangkok 10300