ด้วยสถาบันอาหาร หน่วยงานภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย เพื่อให้เป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานประจำ) - ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
2008 ซอย อรุณอมรินทร์ 36 ถนน อรุณอมรินทร์
Bang Yikhan Bang Phlat Bangkok 10700
เว็บไซต์: http://www.nfi.or.th