ด้วยสถาบันอาหาร หน่วยงานภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย เพื่อให้เป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน)
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานประจำ)
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
2 Positions
1.
Sep 17, 2019
นักวิชาการที่ปรึกษา
pinlocation
Bang Phlat, Bangkok
salary icon
n/a
2.
Sep 17, 2019
ผู้จัดการ (แผนกกิจกรรมการตลาด/แผนกการตลาด)
pinlocation
Bang Phlat, Bangkok
salary icon
n/a
Contacts
2008 ซอย อรุณอมรินทร์ 36 ถนน อรุณอมรินทร์
Bang Yikhan Bang Phlat Bangkok 10700
Tel.: 02-422-8688 ต่อ 1302
Fax: 02-422-8558
Website: www.nfi.or.th