บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อมกราคม 2540 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจและการศึกษาวิจัยด้านธุรกิจเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และแรงงาน แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
Benefits
-ประกันสังคม -เบี้ยงเลี้ยง -ตรวจสุขภาพประจำปี -ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน -โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) -ค่าเดินทาง (ในกรณีทำงานต่างจังหวัด) -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี -ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เวลา 9.00 - 18.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
Contacts
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง เอ,บี ถ.พญาไท
Thung Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
Directions
BTS สถานีพญาไท ตึกพญาไทจะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า ประตูทางออกที่ 1 แอร์พ็อตลิ้ง ลงสถานีพญาไท
See Map