JobThai
กว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มสหวิริยา ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยในปัจจุบันเครือสหวิริยามีบริษัทในกลุ่มมากกว่า 20 บริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจเหล็ก กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจการค้า และ กลุ่มธุรกิจการท่าเรือและการขนส่ง ปัจจุบันเครือสหวิริยาถือได้ว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือสหวิริยา ดำเนินธุรกิจอยู่บนปณิธานสำคัญ 4 ประการ คือ 1. เราจะสร้างวิสัยทัศน์และความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลก 2. เราจะสร้างพันธมิตรและสร้างประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน 3. เราจะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า 4. เราจะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันนี้เครือสหวิริยา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการที่จะรับสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเครือสหวิริยาของเรา
Benefits
- ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม, ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - เสื้อฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ - Incentive - ปรับค่าจ้างประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - กิจกรรมสันทนาการ - วันหยุดลาพักร้อนประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - โทรศัพท์มือถือ (บางตำแหน่ง)
8 Positions
Contacts
บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
35 อาคารเอสวีแอลเฮ้าส์ ถนนสุรศักดิ์
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
Directions
BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออกที่ 1