JobThai
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้ามะพร้าวน้ำหอมแปรรูป เช่น น้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ พุดดิ้งมะพร้ำวน้ำหอม ไอศกรีมมะพร้ำวน้ำหอม ซอฟไอศกรีมมะพร้ำวน้ำหอม น้ำมะพร้ำวเกล็ดหิมะ ฯลฯ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP HACCP USDA ORGANIC KOSHER HALAL บริษัทฯ มีปณิธานในการผลิตสินค้าสู่ตลาดโลกด้วยคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อการได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระจายสินค้าทางการเกษตร ช่วยสร้างงานให้แก่คนในพื้นที่ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ของไทยให้มีชื่อเสียงในตลาดโลก รวมถึงสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกัน ปัจจุบัน มีบริษัทในเครือ ได้แก่
 • บจก.เคเบสท์ฟาร์ม : ดูแลและจัดการแปลงเพาะปลูกตามมาตรฐานอินทรีย์สากล(Organic)
 • บจก.โคโคนัททูเดย์ : จัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ
 • บจก.ออลโคโค : บริหารจัดการและจัดจำหน่ายสินค้ามะพร้าวน้ำหอมแปรรูปทั้งในและต่างประเทศ
 • บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์กรที่ดีมีคุณภาพ
  - โบนัส(ตามผลประกอบการและผลงาน) - ปรับค่าจ้างประจำปี, ปรับตำแหน่ง - ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - กองทุนทดแทน - การตรวจสุขภาพประจำปี - ทุนการศึกษาบุตร - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ - ของเยี่ยมไข้ - เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ - เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ - ชุดฟอร์ม - เบี้ยขยัน - ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง) - ค่าทำงานล่วงเวลา - วันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6-14 วัน - การส่งเสริมพัฒนาการฝึกอบรม ฝึกทักษะ - หยุดเสาร์เว้นเสาร์ Manager หยุดเสาร์-อาทิตย์
  บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด บริษัทในเครือ เซปเป้ จำกัด (มหาชน)
  139/6 ม.2
  Lak Sam Ban Phaeo Samut Sakhon 74120