กว่า 60 ปีที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรื่อง ได้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลคู่ครัวไทย และภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยดีตลอดมา ทั้งในรูปการจำหน่ายแก่ผู้ค้าส่งและการจำหน่ายตรงต่อผู้ผลิตโภคอุตสาหกรรมรวมถึงการจำหน่ายแก่กลุ่มผู้บริโภคภายใต้ "แบรนด์ลิน" ผ่านทางผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป ด้วยความเอาใจใส่พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานทำให้น้ำตาลจากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
Benefits
 • ผลตอบแทนและสวัสดิการ
 • ผลตอบแทน
 • -เงินเดือน
 • -ค่าล่วงเวลา
 • -Bonus
 • -Incentive (% น้ำตาล)
 • -การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี (ทุกปี)
 • สวัสดิการ
 • -บ้านพักพนักงาน/บ้านพักระดับหัวหน้างาน
 • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • -ชุดเครื่องแบบทำงาน
 • -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • -กองทุนเงินทดแทน
 • -ประกันสังคม
 • -ประกันสุขภาพ
 • -ประกันชีวิต
 • -เงินกู้ยืมบริษัทฯ
 • -เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน (ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ)
 • -การฝึกอบรมและพัฒนา
 • -การศึกษาดูงานนอกสถานที่
 • -รถรับส่งพนักงาน
 • -รถประจำตำแหน่ง (ตามลักษณะงาน)
 • -รถประจำตำแหน่ง (ตามระดับขั้น-ซึ่งเป็นไปตามประกาศบริษัทฯ)
 • -เลี้ยงอาหาร 3 มื้อ (สำหรับกลุ่มวิศวกรและหัวหน้าแผนกขึ้นไป)
 • -การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี
Contacts
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
88 หมู่ที่ 12
Thap Luang Ban Rai Uthai Thani 61140
Directions
 • สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง