JobThai
Vision Interfreight Co.,Ltd.
ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง (SHIPPING)
Benefits
- ตามตกลง
zero position en
Contacts
Vision Interfreight Co.,Ltd.
98/179 ซอยกุศลศิลป์ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนาเหนือ กรุงเทพมหานคร 10260
Bang Na Nuea Bang Na Bangkok 10260
Directions
สี่แยกบางนา เข้าถนนสรรพาวุธ ฝั่งเดียวกับ ไปรษณีย์บางนา เข้าซอยกุศลศิลป์ หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า (ซอยที่ 5) กลางๆซอย