JobThai
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นส่วนงานหนึ่งในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูงที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
Benefits
สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560) และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2560
zero position en
Contacts
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
54 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6
Thalat Bang Khen Lak Si Bangkok 10210
Website: www.cgi.ac.th
Directions
1. เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสาย ปอ.29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555, 29, 52, 59 และ 356 2. เดินทางด้วยรถไฟ ลงที่สถานีหลักสี่