JobThai
- วิสัยทัศน์ (vision) เป็นผู้ชำนัญงานในเรื่องกการออกแบบ ตกแต่ง อาคารและที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงาน โดยคำนึงถึงความพอใจ และตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก บนพื้นฐานทางวิชาการ ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อนำบริษัทไปสู่การเป็นผู้นำด้านการออกแบบและตกแต่งในอนาคต - เป้าหมาย (goal) เป็นผู้นำด้านการออกแบบ การตกแต่ง เพื่อจะนำองค์กร ไปสู่เป้าหมาย คือการเป็นบริษัทชั้นนำ และดำเนินงาน อยู่บนพื้นฐานของการประสานงานที่ฉับไว ถูกต้อง และเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด - พันธกิจ (mission) ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน พร้อมวางระบบงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร
Benefits
- สวัสดิการประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา - วันลาพักร้อน - เบี้ยเลี้ยง - โบนัส ประจำปี
zero position en
Contacts
W&S Decoration Co., Ltd.
3721/40 ซอยราษฎร์อุทิศ 1 ถนนพระราม 3
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok 10120