JobThai
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยมูลค่าเบื้ยประกันภัยรับในปี 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 22 เเละปีที่ 74 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “ความเป็นธรรม คือนโยบาย” และดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยมาที่สั่งสมอย่างยาวนาน โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประกันภัย ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายสินไหมทั่วประเทศให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดส่งเสริมหลักประกันของคนไทยให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
Benefits
สวัสดิการ - ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน - สวัสดิการเงินกู้ - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าคลอดบุตร - สวัสดิการงานศพ - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น ๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด - วิริยะฯ คลินิก - ค่าพาหนะ (เฉพาะตำเเหน่งงาน) - ค่าทำงานต่างจังหวัด (เฉพาะตำเเหน่งงาน) - เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะตำเเหน่งงาน) - ค่าเช่าที่พัก (โรงแรม) (เฉพาะตำเเหน่งงาน) - ค่าเช่าที่พัก (ค่าเช่าบ้าน) - เงินประจำตำแหน่ง (เฉพาะตำเเหน่งงาน) - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ - ค่าปฏิบัติงานพิเศษของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ - ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เฉพาะตำเเหน่งงาน)
5 Positions
Contacts
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
84/1 อาคารวิริยะพันธุ์โฮลดิ้งส์ ชั้น12บี ถนนจรัญสนิทวงศ์
Bang Phlat Bang Phlat Bangkok 10700
Directions
MRT สิรินธร ทางออก 3D ทางออกจะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารออมสิน (จุดสังเกต เเท่นบูชาพระพิฆเนศ) เดินจาก MRT มา 400 เมตร จะพบกับอาคาร วิริยะพันธ์ุ โฮลดิ้งส์