JobThai
บริษัท เกวี่ โนวเลจ จำกัด
บริษัท เกวี่ โนวเลจ จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดอบรม สัมมนา แบบครบวงจร บริษัทของเราออกแบบและให้บริการการจัดตั้งหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร ผู้ที่สนใจเปิดหลักสูตรของตนเอง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีหลักสูตรฝึกอบรมที่ดำเนินมาแล้ว ถึง 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรการฝึกอบรมในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล หรือ “PADA Course” คือหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร 2. หลักสูตร PADA X คือ หลักสูตรเพื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการคิดค้นโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 3. หลักสูตร PADA WISE คือหลักสูตรเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่สงไร้พรมแดน บริษัท เกวี่ โนวเลจ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการเริ่มต้นปี 2560 เราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้ความสนับสนุนในแนวทางการคิดใหม่ๆ เพื่อให้ทันยุคทันสมัย บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความมั่นคง และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
Benefits
- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าใช้จ่ายการเดินทางหากต้องทำงานนอกสถานที่
zero position en
Contacts
บริษัท เกวี่ โนวเลจ จำกัด
388/35 ถนนนวลจันทร์
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230