JobThai
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ให้คำปรึกษาด้านจัดหาพนักงานทุกตำแหน่ง รวมทั้งบริการรับเหมาแรงงานทั้งไทยและต่างด้าว
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
ติดต่อ
บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
39/5 ซอยหทัยราษฎร์37 ถนนหทัยราษฎร์
Sam Wa Tawan Tok Khlong Sam Wa Bangkok 10510
เว็บไซต์: http://www.hrscservice.com