JobThai
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ที่มีพอร์ตการลงทุนอยู่ในสามกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบัน TTA ติดอยู่ใน 100 ลำดับแรกของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ TTA เป็นบริษัทที่เติบโตมาจากบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ ซึ่งก่อตั้งโดยชาวนอร์เวย์ในปี พ.ศ. 2447 กลายมาเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในระดับสากลเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในธุรกิจนั้นก็คือธุรกิจอาหาร โดยการนำเข้าแบรนด์ Taco Bell เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - โบนัสตามผลประกอบการ
zero position en
Contacts
บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330