JobThai
Rechi precision co.,ltd.
Rechi precision co.,ltd เป็นบริษัทต่างชาติ (ไต้หวัน) ผลิตสินค้า compressor air , BLDC motor มีโรงงานการผลิตถึง 6 โรงงานในประเทศไต้หวันและจีน ก่อตั้งในปี ค.ศ 1989 ยาวนานกว่า 30 ปี พันธกิจหลักในเครือบริษัทเรชิพรีซิชั่นจำกัดคือ แสวงหาคุณค่าที่ดีที่สุดต่อองค์กร มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษ์โลก คำนึงถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากร และสภาพแวดล้อมของโลก โดยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ สร้างกลยุทธที่ดีในการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนนาน หน้าที่ที่รับผิดชอบ: หาฐานลูกค้าใหม่ รวบรวมข้อมูลทางการตลาดภายในประเทศ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเดิม ดูแลบริการหลังการขาย (ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่) คุณสมบัติ : จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง อายุระหว่าง 25-35ปี มีรถยนต์ส่วนตัว (มีสวัสดีการให้) มีความรู้ทางด้านภาษาจีน ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความคล่องตัวสูง รักในงานขาย
Benefits
- โบนัสรายไตรมาส - โบนัสรายปี - ประกันสังคม / กองทุนทดแทน - ยูนิฟอร์ม
zero position en
Contacts
Rechi precision co.,ltd.
ห้องชุดเลขที่ 77/28(3,6)ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600