JobThai
บริษัท เคทีวาย ก้าวไกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจทางด้านงานวิศวกรรมงานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า โดยมีลักษณะงานในงานออกแบบและติดตั้งงานระบบในอาคารและสถานประกอบการโรงงานอุตสหกรรม โดยลูกค้าของบริษัทฯประกอบด้วยลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้ทางลูกค้าพึ่งพอใจอย่างดีที่สุด ภายใต้แนวคิดการบริหารงานแบบธรรมมาธิบาล และทางบริษัทเน้นความปลอดภัยสำหรับลูกค้าและบุคลากรในองค์กรให้มีความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานงานอย่างเต็มที่และเน้นงานที่เราบริการให้ลูกค้าต้องมีคุณภาพและเป็นที่พึ่งพอใจต่อลูกค้า ทางบริษัทฯ ยินดีบริการงานด้านวิศวกรรมงานระบบเครื่องกล, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศระบายอากาศ, ระบบดับเพลิง, งานระบบ Cooling ฯลฯ ด้วยประสิทธิภาพที่เกิน 100%
Benefits
- ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท เคทีวาย ก้าวไกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79/51 หมู่ 7
Lam Phak Chi Nong Chok Bangkok 10530