ศิริราชมูลนิธิ
ศิริราชมูลนิธิ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2512 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่รับบริจาคเงินและทรัพย์สิน ดูแลรักษาเงินและทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอมรมและการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3.ร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อ1.และ ข้อ2.
Benefits
  • เครื่องแบบ
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพื้นฐาน ครอบคลุม บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
  • ค่าเล่าเรียนบุตร
  • การอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะเจ้าหน้าที่
  • ลาพักผ่อนปีละ 10 วันทำการ (ไม่รวมวันลากิจ)
  • ค่ากะตามตำแหน่งงาน
  • ค่าล่วงเวลา
  • บำเหน็จ
  • อื่นๆ ตามระเบียบของมูลนิธิ
There are currently no positions available.
Contacts
ศิริราชมูลนิธิ
2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง
Sirirat Bangkok Noi Bangkok 10700
See Map