เป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำเพื่อกักเก็บรักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือ แบ่งน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ กับการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน
Benefits
ประกันสังคม
Contacts
กรมชลประทาน (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน
Thanon Nakhon Chaisi Dusit Bangkok 10300
Directions
รถประจำทาง เรือ แท็กซี่
See Map