บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดเทค จำกัด
Universal Medtech Co., Ltd. / บจ. ยูนิเวอร์แซล เมดเทค
Universal Medtech (UM) เป็นศูนย์บริการการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ครบวงจร มีทีมงานนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์มายาวนาน โดย Universal Medtech ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมระดับโครโมโซม ดีเอ็นเอ และระดับยีน ครอบคลุมกลุ่มโรคทางพันธุกรรมชนิดต่างๆที่พบบ่อย เช่น การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมทารกแรกเกิด การตรวจสุขภาพระดับยีนต่างๆ
Benefits
  • 1. ค่าโทรศัพท์
  • 2. มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • 3. เงินเดือนและค่าคอมมิชชั่่น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดเทค จำกัด
126/40
Sena Nikhom Chatuchak Bangkok 10900
Website: Facebook/@universalmedmdch