STANDARD ENGINEERING AND CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมงานระบบ ประกอบด้วยงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับงานอาคารสูง โรงงาน สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบบำบัดน้ำเสีย งานโรงพยาบาล งานระบบเก็บค่าผ่านทาง งานระบบสำหรับทางหลวง
Benefits
ประกันสังคม เบี้ยขยันOT โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
STANDARD ENGINEERING AND CONSULTANT CO.,LTD.
99/402 ถ.เสรีไทย
Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230
See Map