หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives) จัดตั้งภายใต้มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งได้จดทะเบียนมูลนิธิกับกรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ กท ๑๕๙๘ ที่ทำการเก็บรักษา อนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสฯ ให้แพร่หลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงหัวใจของศาสนา ตามปณิธาน ๓ ประการของท่านพุทธทาส ได้แก่
๑. พยายามทำตนให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน
๒. พยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
๓. พยายามช่วยกันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม
วัตถุประสงค์
๑. เป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรมอันรื่นรมย์ เป็นกำลังเพื่อการบรรลุธรรมลักษณะ SPIRITUAL FITNESS & EDUTAINMENT CENTER
๒. สืบสานงานพระพุทธศาสนา ผ่านงาน ปณิธาน และอุดมการณ์ของพุทธทาสภิกขุ ในการนำพาความถูกต้องและสันติสุขทั้งทางกาย จิตใจ และปัญญา ให้กลับคืนสู่สังคมมนุษยชาติ ด้วยการเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา การทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนิกชนและการออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม จนเป็นพุทธทาสกันได้ทุกคน - ผู้รับใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ดู เป็นอยู่ให้เห็น จนผู้อื่นพากันทำตาม และเป็นสวนโมกข์ได้ทุกที่ - บุญสถานเพื่อการบรรลุธรรม
๓. ทำหน้าที่รวบรวม ดูแล รักษา และจัดระบบบริการสืบค้นมรดกธรรม เอกสารข้อเขียนต้นฉบับต่าง ๆ ของพุทธทาสภิกขุ ตลอดจนการให้บริการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาเผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรม การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและจิตใจให้เจริญจนกล้าแข็งในความถูกต้องดีงาม จนเป็นผู้สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ มีศักยภาพในการเป็นผู้อยู่ใน ใจเหนือ และเกื้อโลก ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
4 Positions
1.
Oct 10, 2019
เจ้าหน้าที่โครงการจดหมายเหตุ[สัญญาจ้าง ๒ ปี]
pinlocation
Chatuchak, Bangkok
salary icon
15,000-18,000
2.
Oct 10, 2019
เจ้าหน้าที่กิจกรรม
pinlocation
Chatuchak, Bangkok
salary icon
15,000-20,000
3.
Oct 10, 2019
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านหนังสือ
pinlocation
Chatuchak, Bangkok
salary icon
15,000-20,000
4.
Oct 10, 2019
ผู้จัดการร้านหนังสือ
pinlocation
Chatuchak, Bangkok
salary icon
20,000-25,000
Contacts
สวนวชิรเบญจทัศ ถนนนิคมรถไฟสาย ๒
Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900
Website: www.bia.or.th
Directions
http://goo.gl/maps/EzxdT
See Map