JobThai
ดำเนินการเกี่ยวกับงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมครบวงจร เช่น งานออกแบบโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม งานตกแต่งภายใน งานโครงสร้างพื้นฐานด้านงานถนนคอนกรีต และงานทางด้านวิศวกรรมครบวงจร บริษัทมุ่งเน้นในด้านดารทำงานพื้นฐานความถูกต้องตามมาจรฐานทางด้านวืศวกรรมคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ
Benefits
-ประกันสังคม -ปรับเงินเดือนประจำปี -ยูนิฟอร์มบริษัท -การฝึกอบรมเพิ่มความรู้
Contacts
Vong89 Engineering Co.,Ltd.
163 ม.2
Khao Mai Kaeo Kabin Buri Prachin Buri 25110