Happy shopping "ความสุขส่งตรงถึงบ้านคุณ"
Benefits
 • 1.ประกันสังคม
 • 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 3.ค่าทำงานล่วงเวลา
 • 4.ประกันกลุ่ม
 • 5.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ และ ต่างประเทศ
 • 7.ลากิจกรณีพิเศษ
 • 8.พักร้อน 10 วัน/ปี
 • 9.ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ 1. 09.00 น .- 18.00 น.
 • 2. 10.00 น. – 19.00 น.
 • หยุด เสาร์ , อาทิตย์
 • 10.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ
 • 11.เงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน , บิดา , มารดา , คู่สมรส และ บุตร )
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 27 โซน เอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900
Directions
- รถเมล์ : ทุกสายที่มาจตุจักร และ หมอชิต , - BTS : หมอชิต , - MRT : สวนจตุจักร , พหลโยธิน
See Map