Apple Resources Co.,Ltd.
ประกอบกิจการ ด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในบริษัทผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง (SME)
นอกจากนี้เรายังช่วยผู้หางานได้งานที่ใช่ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกด้วย
Contacts
Apple Resources Co.,Ltd.
34/102 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 ถนนวิภาวดีรังสิต
Thalat Bangkhen Lak Si Bangkok 10210