มูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรการกุศลทางพระพุทธศาสนา ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตรายการธรรมะทางสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธทั่วไปได้เข้าใจหลักพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ภาษาบาลี ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะในเชิงภาคปฏิบัตินั้น เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นทันสมัยอยู่เสมอ สามารถศึกษาและนำไปปฏิบัติได้จริง แม้สังคมจะเจริญเพียงใดก็ตาม
เป้าประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมก็คือมุ่งส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยวิธีเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และการพัฒนาสังคมในด้าน ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมแบบพุทธและคุณธรรม โดยร่วมมือกับรัฐบาลหรือหน่วยราชการต่างๆ ในกิจกรรมอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งยังเป็นสมเด็จพระญาณสังวรได้ทรงมีจดหมายลงวันที่ 26 กันยายน 2529 เพื่ออนุญาตให้นายวิมล เตชะไพบูลย์ซึ่งดำเนินการจดทะเบียนมูลนิธิแผ่นดินธรรมนี้ได้ใช้ หอสหจร ภายในวัดบวรนิเวศวิหารเป็นสำนักงาน ปัจจุบัน มูลนิธินี้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คณะกรรมการมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์อุปถัมภ์มูลนิธิ
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานกรรมการ
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) กรรมการ
พระธรรมกิติเวที กรรมการ
พระเทพญาณวิสิษฏ์ กรรมการ
พระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ) กรรมการ
พระอรรถกิจโกศล กรรมการ
พระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย กรรมการ
นายวิวิศน์ เตชะไพบูลย์ กรรมการ
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กรรมการ
พลโทถนอมศักดิ์ รอดสว่าง กรรมการ
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ กรรมการ
นายสมชาย ศรียากร กรรมการ
นายนิตย์ โลหิตคุปต์ กรรมการ
นายสุขสันต์ จิรจริยาเวช กรรมการ
นายเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว กรรมการ
ที่ปรึกษาทางวิชาการประจำมูลนิธิ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
อาจารย์วศิน อินทสระ มหามกุฏราชวิทยาลัย
รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตยสถาน
อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -วันหยุดตามประเพณี
  • -วันพักผ่อนประจำปี
  • -เครื่องแบบพนักงาน
  • -ค่าล่วงเวลา OT
  • -เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานที่ไม่ ขาด ลา มาสาย
1 Position
1.
Oct 11, 2019
เจ้าหน้าที่ฝ่ายหนังสือ
pinlocation
Wang Thonglang, Bangkok
salary icon
12,000+โอที+เบี้ยเลี้ยง
Contacts
เลขที่ 999/9 ซอย 19 ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ถนนพระราม 9
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
Fax: 02-719-7675
See Map