JobThai
บริษัท กาญจนาวาณิช จำกัด
เป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน หลายสาขาในกรุงเทพมหานคร
Benefits
- เงินเดือน - เงินพิเศษรายวัน - เงินพิเศษค่าห้องพัก - ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท กาญจนาวาณิช จำกัด
ปั๊มปตท ถนนกาญจนาภิเษก-บางบอน 58/5 ถนนกาญจนาภิเษก
Bang Bon Tai Bang Bon Bangkok