บริษัท ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
บริษัท ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด ให้บริการทางด้านธุรกิจดังนี้�
1. รับทำบัญชีโดยนักบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. รับตรวจสอบบัญชี
3. รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกชนิด
5. จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี เป็นต้น
6. รับทำ Work Permit, VISA
7. รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark)ซี.เค.เอ. เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านจัดทำบัญชี และภาษีอากร ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ และต่อวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ โดยบุคลากรผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในงานที่บริการแต่ละด้านโดยตรง ประกอบกับวิธีการทำงานที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อผลงานที่ดีที่สุดกับลูกค้า ดังนั้นจึงทำให้บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด เป็นที่ยอมรับในมาตราฐานการทำงานทั้งองค์กรเอกชนต่าง ๆ และหน่วยงานของราชการในประเทศไทย
Benefits
  • มีการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสทุกปี ค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน และมีประกันสังคม , ผลตอบแทนอื่นกรณีทำงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด (หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ) เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
77/144 สินสาธรทาวเวอร์ชั้น34 เอ ถนนกรุงธนบุรี
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600
Website: www.cka.co.th
See Map