JobThai
บริษัท เกเบิ้ล-เดคอร์ จำกัด
บริษัท เกเบิ้ล-เดคอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านงานสถาปัตยกรรม ทั้งสถาปัตยกรรมหลักและสถาปัตยกรรมภายในมีทั้งรูปแบบโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อพาร์ทเม้น และอาคารทุกรูปแบบ ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 17 ปี
Benefits
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามประเมินผลงาน) โบนัสประจำ (ตามผลประกอบการ) ท่องเที่ยวประจำปี เบี้ยขยัน ค่าทำงานล่วงเวลา ลาพักร้อน 6-12 วันต่อปี (ตามอายุงาน) ลาป่วย 30 วันต่อปี ลากิจ 7 วันต่อปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ขั้นต่ำ 15 วันต่อปี
zero position en
Contacts
บริษัท เกเบิ้ล-เดคอร์ จำกัด
32/8 หมู่ 17
Bang Ramat Taling Chan Bangkok 10170