JobThai
การยาสูบแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2492 รัฐบาลไทยซื้อกิจการยาสูบของเอกชนมาดำเนินการเองทั้งหมด ภายใต้การควบคุมของกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ใช้ชื่อว่า “โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง Thailand Tobacco Monopoly” พ.ศ.2493 พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ ลงทุนซื้อที่ดินบริเวณคลองเตย เนื้อที่ประมาณ 641 ไร่ เพื่อสร้างเป็นศูนย์อำนวยการโรงงานยาสูบ พ.ศ.2497 โรงงานยาสูบ เปลี่ยนสังกัดมาขึ้นกับกระทรวงการคลังโดยตรง พ.ศ. 2501 โรงงานยาสูบ ย้ายศูนย์อำนวยมาอยู่ที่ตึกอำนวยการซึ่งสร้างใหม่ มาจนถึงทุกวันนี้ และตั้งชื่อตึกนี้ว่า ตึกชำนาญยุทธศิลป์ พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ย้ายโรงงานยาสูบไปอยู่ในส่วนภูมิภาค และพัฒนาพื้นที่เดิมเป็นสวนสาธารณะ โรงงานยาสูบจึงได้ถวายพื้นที่แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 140 ไร่ เพื่อสร้างสวนน้ำ“เบญจกิติ” พ.ศ. 2553 โรงงานยาสูบซื้อที่ดินสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ จำนวน 220 ไร่ มีนาคม พ.ศ. 2559 โรงงานยาสูบ ถวายพื้นที่เพิ่มจำนวน 311 ไร่ เพื่อก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” โดยการสร้างสวนป่าเบญจกิติ ดำเนินการไปพร้อมกับแผนการย้ายไปยังโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. … ซึ่งมีสาระสำคัญคือให้ยกฐานะโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังขึ้นเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนชื่อเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทยหรือ ยสท. พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นกฎหมาย พร้อมเตรียมให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้า ฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ และการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ใหม่ แล้วเสร็จสมบูรณ์ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561” ให้โรงงานยาสูบเป็นองค์กรนิติบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ใช้ชื่อว่า “การยาสูบแห่งประเทศไทย Tobacco Authority of Thailand" 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การยาสูบแห่งประเทศไทย ทำพิธีเปิดผลิตบุหรี่ที่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ใช้ชื่อว่า “การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา”
zero position en
Contacts
การยาสูบแห่งประเทศไทย
เลขที่ 184 ถนนพระราม 4
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110