JobThai
โรงเรียนไทยคริสเตียน (ชื่อเดิม โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา) เปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนให้มีความรู้ในระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และระดับโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะบุคคล เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง อย่างเต็มศักยภาพทางด้านความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมคริสเตียน
1.อาหารกลางวันฟรี 2.ชุดฟอร์มโรงเรียน 3.วัดหยุดตามราชการและวัดหยุดประจำภาคเรียน 4.ค่าโทรศัพท์ประจำรถ 5.เงินพิเศษ/ภาคเรียน และประจำปี 6.เบี้ยเลี้ยงพิเศษกรณีมาทำงานวันหยุด 7.งานสัมมนาออกต่างจังหวัดประจำปี 8.ของขวัญวันเกิดประจำปี
โรงเรียนไทยคริสเตียน
1023/1 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71
Khlong Tan Nuea Vadhana Bangkok 10110
อยู่ซอยปรีดี พนมยงค์ 41 เข้ามาประมาณ 300เมตร มีรถเมย์สาย 71,133,40 ผ่าน