มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน และระบบการเรียนการสอนแบบการศึกษาทางไกล ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาไทย และหลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาจีน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันหยุดประจำภาคการศึกษา
ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเกริก
เลขที่ 3 ถนนรามอินทรา 1
Anusawari Bang Khen Bangkok 10220