JobThai
บริษัท แกนติค จำกัด
บริษัทแกนติค จำกัด ผู้ผลิตแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ทางการศึกษา Bootcampdemy ได้จัดทำโครงการพิเศษคือ โครงการพัฒนา Computerized Adaptive Test เพื่อการสำรวจสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งต้องมีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีแบบแผนและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในด้านสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ กสศ. สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และจัดการสนับสนุนทางการศึกษาให้กลุ่มนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่กำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับได้อย่างเหมาะสม
Benefits
- มีประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท แกนติค จำกัด
87/122 อาคารสำนักพิมพ์เอมพันธ์ 87/122 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900