JobThai
บริษัท ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
บริษัท ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2563 โดย คุณวรัทยา ภิญโญ กรรมการ เพื่อเป็นสำนักงานกฎหมายเพียบพร้อมด้วยนักกฎหมายวิชาชีพรับว่าความด้วยความรอบรู้ในสายงาน ซื่อสัตย์สุจริต และเห็นประโยชน์ของลูกความเป็นสำคัญ พร้อมกับประสบการณ์ในทำงานในฐานะทนายความกว่า 13 ปี ถึงแม้บริษัท ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด จะเริ่มก่อตั้งใน พ.ศ 2563 แต่ด้วยประสบการณ์ของคุณวรัทยา ภิญโญ กรรมการ ด้วยความมุ่งมั่นจึงทำให้บริษัท ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด เติบโตอย่างมั่งคง ซึ่งบรรดาลูกความเก่าและใหม่รวมถึงผู้ที่มาใช้บริการต่างมีความพอใจในการให้บริการวิชาชีพ และได้แนะนำลูกค้าใหม่ๆ ให้จนทำให้สำนักงานกฎหมายภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เติบโตอย่างรวดเร็ว แม้สำนักงานกฎหมายภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จะมีลูกความบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่เราก็ให้บริการกับลูกความของเราทุกประเภทด้วยคุณภาพในระดับเดียวกัน เราถือว่าลูกความทุกคนเป็นบุคคลสำคัญ
Benefits
1. ประกันสังคม 2. ยูนิฟอร์ม 3.โบนัสประจำปี 4. ค่าอาหาร 5. อื่น ๆ
Contacts
บริษัท ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
112/112 หมู่ 6
Nong Prue Bang Lamung Chon Buri 20150