JobThai
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จะจัดการบริการการเรียนการสอน และการวิจัยให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนำมาซึ่งศรัทธา และความนิยมสูงสุดจากประชาชนรวมทั้งชี้นำสังคมในด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร
zero position en
Contacts
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 ถนนวังหลัง
Sirirat Bangkok Noi Bangkok 10700