บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ประกอบธุรกิจด้านงานรับเหมางาน ตกแต่งภายในและงานทีเกี่ยวข้องกับระบบอะดูสติกส์, งานติดตั้งระบบ แสง เสียง ภาพ และโสตทัศนูปกรณ์รวมทั้งระบบ สื่อสาร ที่มีเครือข่ายการทำงานครบวงจร
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -โอที
  • -เบี้ยเลี้ยง
  • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • -สวัสดิการตรวจสุขภาพ
  • -Intensive
  • ฯลฯ
ติดต่อ
Advanced Technology Contracting Co.,Ltd
6 อาคารเอ-กรุ๊ป ถ.รัชดาภิเษก
Latyao Chatuchak Bangkok 10900
เว็บไซต์: www.atc.co.th
วิธีการเดินทาง
  • -รถประจำทาง 16, 49, 170, 179, 543ก