JobThai
RIMES เป็นองค์กรระหว่างประเทศ มุ่งเน้นทำงานเพื่อให้ข้อมูลการเตือนภัยกับชุมชน เพื่อลดความเสียหายและสูญเสียชีวิต ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร ในการบูรณาการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การปฏิบัติที่มุ่งเน้นความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังจากเกิดภัยอย่างครบวงจร ให้ความช่วยเหลือชุมชนและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ในการพัฒนานโยบายและศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดผลกระทบ และการจัดการการรับมือกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การบริหารจัดการโครงการ การค้นคว้า และการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
ประกันสังคม ค่าเช่าบ้าน 20% จากฐานเงินเดือน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
zero position en
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)
RIMES office, 2nd Floor, Outreach Building, 58 Moo 9 AIT Campus,
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120