บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทองแดง ทองเหลือง สเตนเลส ลวดเหล็ก อะลูมิเนียม ท่อทองแดง ข้อต่อ ฉนวนยาง ท่อปรับอากาศ ลวดเชื่อม และหลังคาอะลูมิเนียมชีท เค-รูฟ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะและผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด ทั้งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านแรงงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการทำงานเป็นอย่างดี
วิสัยทัศน์ (VISION)
"มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจกระจายสินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ทีมงาน เทคโนโลยี ระบบการทำงาน"
พันธกิจ (MISSION)
P = Professional Teamwork
เสริมสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง
P = Product Expert
จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพและหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
M = Modern Management
พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
Contacts
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม บริษัทโซลาร์ พีพีเอ็ม
229 ถนนนครราชสีมา
Dusit Dusit Bangkok 10300
Website: www.ppm.co.th
See Map