บริษัท วู้ดเวอร์คไซโตะ จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราแปรรูป
สวัสดิการ
  • เงื่อนไขการจ้าง
  • ตกลงกับผู้บริหารในวันสัมภาษณ์
  • สวัสดิการ
  • บ้านพัก/น้ำ-ไฟ
  • บริษัทฯจัดส่งประกันสังคมให้พนักงานทุกคน
  • เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ (กรณีพักค้างคืน )
  • เบี้ยขยัน
  • เบี้ยอายุการทำงาน ( อยู่นาน )
  • โบนัสประจำปี ( ทำงานครบปี )
  • ค่าอาหารวันละ 10 บาท ทุกตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วู้ดเวอร์คไซโตะ จำกัด
26/8 ม.1 ถ.ตรัง-กระบี่
Huai Nam Khao Khlong Thom Krabi 81120
ใช้งานแผนที่