วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร(เป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)สำนักงานกรุงเทพมหานคร
Benefits
  • ประกันชีวิต,ประกันสังคม,ตรวจสุขภาพ
There are currently no positions available.
Contacts
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 25 เลขที่ 25 ถ.สาทรใต้
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120
Website: www.mbakku.com