วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร(เป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)สำนักงานกรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
ประกันชีวิต,ประกันสังคม,ตรวจสุขภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 25 เลขที่ 25 ถ.สาทรใต้
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120
เว็บไซต์: www.mbakku.com