ผลิตตะแกรงเหล็กและราวบันไดเหล็ก ใช้ในงานอุตสาหกรรม
Benefits
  • - มีสวัสดิการเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันชึวิต - สุขภาพ - อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าเช่าบ้าน
  • - เบี้ยขยัน
  • - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
  • - อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เว็บฟอร์จ (ประเทศไทย) จำกัด
7/110 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
See Map