บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่
โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ
Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่/ประกันชีวิตหมู่
 • ค่ารักษาพยาบาลปีละ 15,000 บาท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก(กรณีโรงงาน)
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น
 • "ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์" (กรุงเทพ)
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (เชียงใหม่-เชียงราย-สกลนคร)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท
Thanon Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
Directions
 • รถโดยสารประจำทาง 16,29,36,50,54,79
 • รถไฟฟ้า BTS สถานีราชเทวี (ทางออกประตูที่ 2)
See Map