JobThai
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการและดำเนินการวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมปฐพีและฐานราก เช่น วิศวกรรมเขื่อนดิน การปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้น เพื่อประมวลและเผยแพร่เป็นความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหรือนำไปปรับปรุงงานออกแบบและก่อสร้างให้ประหยัดปลอดภัยและเหมาะสมกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และยังให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานนอกประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพทางสาขาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก เป็นต้น
Benefits
zero position en
Contacts
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน
Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900