บริษัท สยามดาต้าเบสซอฟท์แวร์ จำกัด
บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนการวางแผนแม่บท การพัฒนาระบบ การนำระบบขึ้นใช้งานจริง ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ค่ารักษาพยาบาล - โบนัสประจำปี - ทริปประจำปีของบริษัท - เพื่อนร่วมงานนิสัยดี มีความสามารถและความรับผิดชอบสูง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยามดาต้าเบสซอฟท์แวร์ จำกัด
71 ชั้น 5 อาคาร จี.พี.เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ถนนทรัพย์
Siphraya Bang Rak Bangkok 10500
See Map