JobThai
บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯชั้นนำของฝรั่งเศส บริษัทฯผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่ของรถยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางไฟฟ้าภายในรถยนต์ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเฟต 7 จ.ชลบุรีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษัทฯ ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ Valeo Comfort and Driving Assistance Systems (Thailand) Limited has been developing and manufacturing switches for automotive use since its establishment in 1998 with BOI promotion and the manufacturing site is located in Amata Nakorn Industrial Estate in Chonburi. produces a wide variety of switches, sensors and related automotive electronic components. As just one example, our Combination switches are highly valued by auto makers around the world, thanks to the innovative technologies we incorporate and the quality-first principle under which they are manufactured. We are looking for competent talents to be part of our success.
Benefits
•วันทำงานปกติจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.00-17.00 น. •ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารกรณีทำงานล่วงเวลา •เงินช่วยเหลือค่ากะ •เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ •เบี้ยขยันรายเดือน •เบี้ยขยันรายปี •รถรับส่งปรับอากาศ •เครื่องแบบพนักงาน •กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •ประกันชีวิตและประกันสุขภาพหมู่ •ค่าทันตกรรมของพนักงาน •ค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว •เงินช่วยเหลือกรณีสมรส •เงินช่วยเหลือฌาปนกิจงานศพพนักงานและครอบครัว •การฝึกอบรมพนักงาน •งานกีฬาสีและงานเลี้ยงประจำปี •งานท่องเที่ยวประจำปี •และอื่นๆ
zero position en
Contacts
Valeo Comfort and Driving Assistance Systems (Thailand) Limited
700/634 Moo 3 Amatanakorn Industrial Estate
Ban Kao Phan Thong Chon Buri 20160
Website: www.valeo.com