Ampas Industries Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1979 โดยปัจจุบันเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทยและในอาเซียน Ampas อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง Ampas มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาอย่างต่อเนื่อง สามารถฟันฝ่ามรสุมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจนกระทั่งยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง
ในปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดในกลุ่มบริษัทรวมทั้งสิ้น 3,900 คน บริษัทให้ความสาคัญกับบุคลากร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีทักษะความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศ ตลอดจนให้ความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของบุคลากรของ Ampas ผ่านโครงการต่างๆอาทิเช่น
 โครงการ E Roadmap: เพื่อพัฒนาบุคลากรทางสายบริหารและสายเทคนิค เช่น วิศวกร ในด้านความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย Ampas เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น: เพื่อสนับสนุนบุคลากรของบริษัทให้สามารถศึกษาต่อได้โดยการยึดหยุ่นเวลาการทำงานให้ควบคู่ไปกับการเรียนได้โดยไม่กระทบกับงานประจำ ทำให้มีรายได้และพร้อมๆไปกับประสบการณ์ในงานที่ทำ
นอกจากนี้แล้ว Ampas ยังมีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ พัฒนาสังคม ท้องถิ่น เช่น การสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในชนบท การปรับปรุงศาสนสถาน และกิจกรรมอื่นๆ ทางสังคม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา
สวัสดิการ
 • 1. วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี และวันหยุดพิเศษ
 • 2. รถรับ-ส่ง
 • 3. ชุดฟอร์ม
 • 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • 5. ค่าครองชีพ
 • 6. เบี้ยขยัน
 • 7. ค่ากะ
 • 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 9. งานกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
 • 10.โบนัส
 • 11. ค่าตำแหน่ง
 • 12. กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน
 • 13. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • 14. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด
355 ม.4 ซ.7C ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
เว็บไซต์: www.ampas.co.th
ใช้งานแผนที่