บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ครอบคลุมการศึกษาในงานวิศวกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต การศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันชีวิตหมู่ AIA - วันหยุดประจำปี และวันหยุดพักผ่อน - หยุดเสาร์-อาิทตย์ - โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการแต่ละปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
68/95-96 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ซอย 8
Chom Thong Chom Thong Bangkok 10150
Website: www.cms.co.th
See Map