โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานดังนี้
Benefits
  • 1. การรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนฌาปณกิจ
  • 3. เครื่องแบบพนักงาน (เงินช่วยเหลือค่าตัดชุด)
  • 4. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (ทุนการศึกษา)
  • 5. หอพักพยาบาล (ชาย-หญิง)
  • 6. เงินโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
  • 7. ประกันชีวิต กรณี การเกิดอุบัติเหตุ
  • 8. ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท
  • 9. ค่า Competency Level ความสามารถเฉพาะทาง เริ่มต้น 2,500-8,500 บาทต่อเดือน
  • 10. ค่ากะ กะบ่าย 300 บาท, กะดึก 350 บาท
Contacts
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 ม.2 ซ.แสงจันทร์เนรมิตร
Noen Phra Mueang Rayong Rayong 21000
Website: www.brh.co.th
See Map