บริษัท เอ. อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) สำนักงานบัญชีคุณภาพ (ในเครือ AR Group) ให้บริการทางด้านที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีอากร และการบริหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532
ARAC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ ทางด้านบัญชีและภาษีอากรโดยบุคลากรผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ประกอบกับวิธีการทำงานที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ และขั้นตอนที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ทางบัญชีที่ถูกต้องและรวดเร็ว ขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทฯนั้น ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ทางบัญชี และตรวจสอบข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการทำบัญชี ดังนั้นมาตรฐานการทำงานของ บริษัท เอ. อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ทั้งโดยหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนต่างๆ ในประเทศไทย
อีกหนึ่งในบริการให้คำปรึกษา คือ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหารงานองค์กร และการตรวจสอบภายในองค์กร ซึ่งมีไว้เพื่อรองรับความต้องการในการควบคุมภายในองค์กร และเพิ่มความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังรับจัดโปรแกรมอบรมและสัมมนา ที่มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรอีกด้วย
สวัสดิการ
  • - โบนัส
  • - การพัฒนาฝึกอบรม ส่วนกลาง
  • - การพัฒนาฝึกอบรม เฉพาะด้าน Account / Audit / Systems
  • - เงินกองทุนสะสม (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ประกันสุขภาพและชีวิต
  • - เงินช่วยเหลือ ในกรณีต่างๆ
  • - กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท เออาร์ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
25 ถนนเจริญนคร 14
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600
เว็บไซต์: www.arac.co.th
ใช้งานแผนที่