บริษัท Thai Seed & Agriculture Co.,Ltd. ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยเริ่มจากการทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศและ หาศักยภาพ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ต่อมาได้ทำการ คัดพันธุ์และ ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อผลิตเมล็ดผักและดอกไม้ลูกผสมจำหน่ายทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศในชื่อตราสินค้า "งอบทอง" โดยคุณภาพ ของ เมล็ดพันธุ์นานาชาติ (ISTA) คือมีความแข็งแรงและมี ความ งอกสูง อย่างไรก็ตามกิจการของบริษัทฯ ได้เจริญเติบโตอย่างต่อ เนื่อง โดยยึดหลักว่า "ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพัฒนาวิชาการบริการประทับ ใจ มั่นใจคุณภาพ"
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ที เอส เอ จำกัด
1/1 ถ.พหลโยธิน 40
Sena Nikhom Chatuchak Bangkok 10900