JobThai
International Surveillance & Consultancy Co., Ltd. บจก. อินเตอร์เนชั่ลแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซี
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรก่อนส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ข้าว ข้าวโพด น้ำตาล มันสำปะหลัง เป็นต้น ต้องการผู้มาร่วมงานกับบริษัท
Benefits
- มีเงินเดือนและสวัสดิการอย่างดี
zero position en
Contacts
International Surveillance & Consultancy Co., Ltd. บจก. อินเตอร์เนชั่ลแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซี
166 ซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) ถนนนนทรี
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120