JobThai
บริษัทได้ดำเนินธุรกิจการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ ด้านสุขภาพ โดยการคัดสรรวัตถุดิบ ตรวจสอบการผลิตและ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับของสินค้าที่เชื่อถือได้ ในความปลอดภัยและให้คุณประโยชน์ ตลอดจนความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอมา งานวิจัยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญ ข้างต้น และมีนโยบายที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคง จึงได้ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาขึ้นไปเป็นศูนย์วิจัย BLC (BLC Research Center) เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ ร่วมกับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานที่ทรงภูมิปัญญา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาไทย วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ดังปรัชญาที่ว่า คุณภาพ คือคุณค่าแห่งชีวิต Quality means value of life เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการในด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน รวมทั้งเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ใกล้เคียง ซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, ISO 9001, ISO 14001, มอก.18001 และ มรท.8001 ปัจจุบันทางบริษัทมีการผลิตมากยิ่งขึ้น ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้
Benefits
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี - วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
- ประกันกลุ่มสุขภาพและอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - กิจกรรมนันทนาการและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ - อื่นๆ
Contacts
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
48/1 หมู่ 5
Nam Phu Mueang Ratchaburi Ratchaburi 70000